DUMMY MILO

  • Tên hạng mục: Inpulse milo đẩy
  • Nhãn hàng: NESTLE
  • Phạm vi thực hiện : Kênh MT khu vực HCM
  • Thời gian thực hiện đơn hàng: Tháng 12/2019